มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว
สาขาวิชาธุรกิจสายการบิน

 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการจำลองสถานที่ทำงานของพนักงานสายการบิน

*********

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
“Thank You”